A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a “ÁSZF”) határozzák meg a GRÖNLAND KLÍMA Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 3. 1. em. 3; Cégjegyzékszám: 01 09 924025; Adószám: 14874491-2-42,  a továbbiakban: “Grönland Klíma”) kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.klima-split.hu alatt üzemeltetett internetes vásárlói felületként működő weboldal (a továbbiakban: „Weboldal” vagy „Grönland Klíma webáruház”) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon megrendelést ad le (a továbbiakban: a “Felhasználó”). Kérjük, hogy az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot.

A szerződés tárgya a Grönland Klíma www.gronlandklima.hu weboldalon található zártkörű internetes vásárlói oldalain található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék). A Termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Grönland Klíma webáruházon keresztül történik. A Grönland Klíma áruházban történő vásárlásra az “Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény” (“Ekrtv.”) irányadó.

Az eladó minden Termék vonatkozásában a Grönland Klíma.

A Grönland Klíma nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja abban, hogy csatlakozzon a Grönland Klíma weboldalára, ott megrendelést adjon le.
 • Számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
 • Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.
 • A Felhasználó nevében leadott rendelés minden esetben visszaigazolással zárul. Minden leadott rendelés teljes mértékben a Felhasználó felelőssége, a Grönland Klíma nem vállal felelősséget az illetéktelen rendelésből eredő kárért.

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, melyek során a Grönland Klíma Kft. a Vevők részére a www.klima-split.hu weboldalon keresztül elektronikus áruértékesítést végez. Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Grönland Klímával jövőben megkötött elektronikus kereskedelmi ügyletre is.

Az oldal szolgáltatásait kizárólag 18. életévüket betöltött felhasználók vehetik igénybe!

A honlapon található termékek és azok árai nem minősülnek ajánlattételnek. A Grönland Klíma által visszaigazolt árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumra és a meghatározott fizetési feltételek teljesülése esetén érvényes. A www.klima-split.hu oldalon található termékek árai tájékoztató jellegűek és az ÁFA-t tartalmazzák. Amennyiben a Grönland Klíma ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes, és a Grönland Klíma által visszaigazolt árakat kell alkalmazni. Vevő megrendelése akkor lép érvénybe, ha azt elektronikusan visszaigazolják és amennyiben előleg kikötésre került, akkor annak jóváírása megtörténik.

A Grönland Klíma a www.klima-split.hu weboldalon található szállítási feltételekben foglaltak szerint, kizárólag előzetes egyeztetés és a szállítási költségekre vonatkozó árajánlat elfogadása után vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását. A termékek tárolására vonatkozó előírások be nem tartásáért az átvétel után a Vevő anyagi felelősséggel tartozik, továbbá az ebből eredő káresemények és költségek is kizárólag a Vevőt terhelik. Az átvételt követően a kárveszély viselésére a Vevő köteles.

Amennyiben a Vevő nem kér szállítást, és a megrendelt terméket a Grönland Klíma értesítéstől számított 8 napon belül nem szállítja el a Grönland Klíma telephelyéről, abban az esetben a Grönland Klíma napi nettó 1.100Ft azaz ezeregyszáz forint tárolási díjat jogosult Vevő részére kiszámlázni. A Vevő a megrendelését minden esetben elektronikus formában, a webes felületen bejelentkezve köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli.

A Grönland Klíma webfelületen történő minden értékesítésről Vevő részére számlát állít ki. A Grönland Klíma – abban az esetben, amikor a Vevő az áru ellenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki – az általa kiállított számlát könyvelt postai küldemény formájában küldi meg a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát a megrendelésen szereplő címen nem veszi át, azt a postai kézbesítés második megkísérlési napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a Grönland Klímával szemben a késedelemre hivatkozni nem lehet.

A Grönland Klíma a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogad el, jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában szereplő összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának átutalás esetén a Grönland Klíma bankszámláján történő jóváírás napja, készpénzfizetés esetén a megrendelt áru ellenértékének Grönland Klímának részére történő átadásának napja. A Grönland Klíma a vételárat a mindenkori hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

1. Utánvéttel:

Postai utánvéttel vagy futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a megrendelt termék árát és a szállítási költséget utólag, a termék átvételekor kell a Grönland Klímának, vagy megbízottjának (futárszolgálat, posta, stb.) megfizetni. A termék szállítója ez esetben megtagadja a megrendelt termék átadását, amennyiben a vételár és a szállítás költsége helyszínen megatadni.

2. Banki átutalással:

Grönland Klíma saját- vagy bérjárművével történő szállítás esetén a megrendelt termék árát és a szállítási költséget az áru átvételét megelőzően, banki utalással kell megfizetni. A vételár megfizetésének ideje az eladó bankszámláján történő jóváírás napjával azonos.

 3. Készpénzben ügyfélszolgálatunkon:

 Amennyiben a megrendelő nem kér szállítást, vagy a megrendelt termék vételárának megfizetését egyéb okból személyesen, készpénzben kívánja megtenni, úgy azt nyitvatartási időben megteheti. Ebben az esetben a megrendelt termékek a vételár megfizetése után személyesen átvehető a Grönland Klíma ügyfélszolgálatán.

Áruházunk fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek rendelésénél egyedi fizetési feltételeket állapítson meg.

A Grönland Klíma a vételár, a szállítási költség és az esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

A Grönland Klíma érdekkörén kívüli, elháríthatatlan külső ok (internetes akadály, számítástechnikai program-, illetve egyéb hibák, háború, sztrájk, természeti katasztrófa, stb. = együttesen vis maior) által okozott akadályoztatás esetén a Grönland Klíma jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményi nélkül.

A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregység kapacitásának függvénye. A Grönland Klíma nem vállal felelősséget a gyár kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítés miatt. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről a Vevő visszavonhatatlanul lemond.

A Vevő az áru átvételekor köteles mennyiségi és minőségi vizsgálatot végezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve a minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, a Grönland Klíma képviselőjének, illetve a fuvarozónak az aláírásával hitelesítenie kell. A Grönland Klíma nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapíthatóak lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktanul a Grönland Klímának.

A szállítás lehetséges módozatai:

1. Grönland Klíma saját járművel vagy futárszolgálattal szállítja a megrendelt árut.

A Grönland Klíma a Vevővel történt előzetes írásbeli egyeztetés alapján (idő, helyszín, költség) létrejött eseti megállapodásban meghatározott feltételek szerint szállítja a megrendelt árut. Egyes termékeket meghatározott rendelési mennyiség felett, az ország egész területén ingyenesen házhoz szállít a Grönland Klíma. Amennyiben az adott megrendelés esetén erre lehetőség van, úgy Ügyfélszolgálatunk a megrendelés visszaigazolásakor erről tájékoztatást ad.

2. A termékek személyes átvétele ügyfélszolgálatunkon

A Vevő megrendelését a Grönland Klíma ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. / 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 11.) személyesen is át veheti. Ebben a termék átvételének napja a megrendelés leadását követően a forgalmazóval történt időpont egyeztetés szerint kerül meghatározásra. Az átvétel időpontjáról a Grönland Klíma minden esetben értesítést is küld.

Megrendelése során a Vevő élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzítettek szerint feltétel nélküli elállási jogával.

A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a Grönland Klíma vagy a futárszolgálat jegyzéke. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, a Grönland Klímához küldött e-mail  üzenetben jelezi az alábbi e-mail címen: info@gronlandklima.hu vagy társaságunk székhelyére küldött levél formájában, vagy fax útján (elállási nyilatkozat). Az elállási jog csak fogyasztóként történő vásárlás esetén gyakorolható, gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog – törvényi rendelkezések alapján – nem illeti meg.

A vásárlással kötelezi magát arra, hogy elállás esetén a Terméket adatainak pontos megjelölésével, saját költségén visszaküldje, elállásával egyidejűleg a GRÖNLAND KLÍMA Korlátolt Felelősségű Társaság 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 3. 1. em. 3. címre a Termék megvásárlásakor kapott számlával együtt. Az áru visszajuttatásának költségeit a Vevő viseli, egyéb költség azonban ez esetben nem terheli őt. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat meg kell térítenie.

Elállás, illetve a megrendelés törlése esetén a Grönland Klíma a kifizetett vételárat, és a termék kiszállításának költségét a bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással visszatéríti legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat Grönland Klíma számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását), vagy a megrendelés törlését követő harminc napon belül. Részleges elállás esetén az adott Termék vételára kerül visszaterhelésre, vagy visszautalásra.

Grönland Klíma kijelenti, amennyiben az elállás oka nem garanciális-, vagy szavatossági igény, úgy a Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A Grönland Klíma követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Grönland Klíma jogosult a megrendeléstől és a szállítástól kötelezettség nélkül elállni, amennyiben:

1. a Vevő nem teljesíti az irányában fennálló bármely fizetési kötelezettségét, vagy

2. a Vevőről olyan objektív információ jut a birtokába (pl. végrehajtás foganatosítása, csőd- felszámolási eljárás indítása), amely megkérdőjelezi a fizetőképességét.

Grönland Klíma az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet]

A Grönland Klíma szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Ha a Grönland Klíma a teljesítéshez fuvarozót vagy futárszolgálatot vesz igénybe, Vevő köteles az áru átvételekor annak sértetlenségét a kézbesítő/fuvarozó előtt ellenőrizni és sérülés észlelése esetén jegyzőkönyvet felvetetni. Utólagos reklamációt az áru fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül Grönland Klíma nem fogad el. A Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, a Vevő köteles megakadályozni a termék felhasználást. Amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.

A Grönland Klíma Kft. weboldala (www.klima-split.hu) és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalakon megjelenített tartalom egészét, vagy annak részeit kizárólag a Grönland Klíma Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.

Egyéb jogok és kötelezettségek:

A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak a Grönland Klíma írásos jóváhagyásával ruházhatóak át. A Vevő és a Grönland Klíma köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni kell. A Vevő és a Grönland Klíma köteles az egymás tevékenységéről szerzett információkat üzleti titokként kezelni. A Vevő és a Grönland Klíma az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtérítenie. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás. A Vevő és a Grönland Klíma köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely a Grönland Klíma Kft. weboldalán szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. A fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejáratát követően a Grönland Klíma jogosult a jelen számla ki nem egyenlítéséből eredő követelést nyilvánosságra hozni és e követelést eladásra felkínálni. Amennyiben a felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, a felek közös akarattal hatáskörtől függően a Dunakeszi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A Grönland Klíma jelen Általános Szállítási Feltételeket egyoldalúan módosíthatja. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

A www.klima-split.hu honlapnak és egyben az ezen található webáruház üzemeltetője:

Cégnév: Grönland Klíma Kft.

Telephely: 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 3. 1/3.

Adószám: 14874491-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-924025

Lépjen kapcsolatba velünk alábbi elérhetőségeinken!

Információ, ügyfélszolgálat:

E-mail: info@gronlandklima.hu

Tel: +36 20 405 3560

Fax: +36 1 266 3011

Tájékoztatjuk, hogy ügyfélszolgálatunk hétköznapokon reggel 8-órától 16-óráig, továbbá vásárlóink számára email-ben is segítséget nyújtunk szakmai és egyéb kérdésekben.

 • Lépjen velünk kapcsolatba!


 • Elérhetőségeink

  +36-1-266-3011

  +36-20-405-3560

  info@gronlandklima.hu

  1085 Budapest, Kőfaragó u. 9.